Skip to content

Viktige innspill fra Norges Førerhundforbund til kommende anbudskonkurranse

Posted in Interessepolitikk, and Nyheter

I en tid der alt mulig skal konkurranseutsettes, er også førerhundene havnet på anbud. Det går det an å mene mye om. Det gjør vi da også. Likevel ser vi det som viktig å gi innspill til anbudskonkurransene for å sikre at førerhundordningen i Norge blir så god og forutsigbar som mulig. Og innspill har vi gitt, ved flere anledninger!

Ny anbudskonkurranse er like rundt hjørnet. NAV, som eier førerhundene i Norge, begynte arbeidet med ny anbudskonkurranse etter sommeren i fjor. Norges Førerhundforbund ble invitert til møte, der vi presenterte flere innspill vi mente – og fortsatt mener – vil gi en bedre førerhundordning for brukerne.

I februar sendte NAV ut deler av konkurransegrunnlaget på høring, blant annet til Norges Førerhundforbund. Vi leverte høringssvar, og svaret kan leses nedenfor. Som det framgår av svaret vårt, var det mye i utkastet fra NAV vi var svært godt fornøyde med.

Vi blir hørt som den eneste leverandørnøytrale brukerorganisasjonen på førerhundområdet, og det setter vi pris på!

Her følger høringssvaret vårt:

Høringssvar fra Norges Førerhundforbund

Norges Førerhundforbund leverer herved svar på høringsutkast angående levering av førerhund med tilhørende tjenester.

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge, og verdsetter muligheten til å gi innspill til den kommende anbudskonkurransen.

Vi finner flere momenter i utdraget av konkurransegrunnlaget vi setter spesielt stor pris på. Særlig gjelder dette

  • at trener skal være tilgjengelig til enhver tid under samtreningskurset
  • at trener skal følge bruker hjem fra samtreningskurs slik at hjemstedtrening kan startes umiddelbart
  • at distraksjonskrav ved godkjenning av hund er skjerpet
  • at godkjenning i rulletrapp, rullebånd og svingdør er tatt med i godkjenning av hund
  • at stabilitet på leverandørsiden er vektlagt

Kravet om at en leverandør skal kunne levere minst åtte hunder pr. år er etter vår oppfatning i høyeste laget. Dette vil gjøre det vanskelig for nye førerhundleverandører å etablere seg i markedet. Vi anser at et minimum på fem-seks hunder pr. år bør være tilstrekkelig. Vi savner også bestemmelse om minimumsantall leverandører det skal inngås kontrakt med.

Etter å ha lest høringsutkastet har vi noen spørsmål:

1. Vil det bli stilt krav til at hunden er fri for allergier og kroniske lidelser ved utlevering?

2. Har førerhundbruker fortsatt anledning til å finne nytt hjem for pensjonert førerhund?

3. Vil man kunne se mulighetene for at flergangsbrukere i større grad vil kunne tildeles tilpasset samtrening på sitt hjemsted, slik at overgang til ny hund gjøres mer smidig?

4. Har kravet fra sist anbudsrunde om at hunden skal presenteres for bruker før avgjørelse av levering, falt bort?

5. Vil NAV se på mulighetene for å sikre dekning av veterinærutgifter også for pensjonerte førerhunder?

Vi har også noen ønsker om presisering/skjerping:

  • I godkjenning av hund bør det også vektlegges at hunden har godt gemytt, og lett kan kontrolleres/sitte/ligge i ro ved situasjon som når person som holder i bøylen/kobbel møter og hilser på person som er fremmed for hunden. Dette bør ideelt kontrolleres både i sele og i kobbel, da en del hunder har lært seg annen oppførsel i kobbel enn i sele.

Hilsesituasjonen bør komme uforberedt på trener. Strykmoment her bør være hopping, napping og overivrig oppførsel. All aggresjon er selvsagt totalt uønsket, men uønsket er også en hund som ikke kan "styre seg" i møte med mennesker.

  • Apportgjenstander som skal brukes under godkjenning bør framvises for dommer for inspeksjon.
  • To til tre landeveistreninger under samtreningskurset et et minimum, og bør økes noe.

Melhus, 27. februar 2015

For Norges Førerhundforbund

Tore Johnny Bråtveit /s/

styreleder

Comments are closed.