Skip to content

Uttalelse fra Norges Førerhundforbunds styre

Posted in Generelt, and Interessepolitikk

Hvilke rettigheter har egentlig førerhundbrukere og førerhunder i Norge? Dette er et av spørsmålene vi sitter igjen med etter å ha sett innslaget på NRK Dagsrevyen 05.04.2014, der det ble fortalt om en førerhundbruker som er blitt fratatt førerhunden sin av NAV. Forutsatt at framstillingen av saken er korrekt, anser Norges Førerhundforbund at NAV her har opptrådt ytterst uprofesjonelt. Behandlingen av førerhundbrukeren og hennes familie er klanderverdig, og det er nærliggende å beskrive situasjonen som et overgrep.

NAVs saksbehandling og åpenbart blinde tillit til bekymringsmeldinger blir stående i et underlig lys, sett på bakgrunn av utsagnene fra to erfarne og velrenommerte førerhundtrenere. Det er en stor ulempe både for førerhundbrukere og førerhunder dersom saksbehandlingen er så lemfeldig at beslutningene som blir tatt ikke kan forsvares fra et førerhundfaglig ståsted. Da risikerer vi ikke bare at brukere og hunder utsettes for traumatiske og unødvendige adskillelser, men også at det ikke gripes inn i situasjoner der det er helt nødvendig å hente førerhunder.

Norges Førerhundforbund (NFF) er bestyrtet over at et offentlig organ kan ta seg til rette overfor en borger på en slik måte som har skjedd her. Vi stiller spørsmål om dette er et enkeltstående tilfelle, eller om NAV har handlet på tilsvarende vis også i andre saker vi ikke har kjennskap til.

Norges Førerhundforbund finner det helt på sin plass at det medfører plikter å få innvilget førerhund. Blant annet er forhold knyttet til dyrevelferd vesentlige her. Det er likevel slik at med plikter pleier det også å følge rettigheter. Så synes ikke å være tilfelle i denne saken.

Innslaget på NRK Dagsrevyen viser med stor tydelighet at det gjenstår mye arbeid før rettssikkerheten også gjelder fullt ut for førerhundbrukere og førerhunder her til lands. Som det eneste uavhengige interessepolitiske talerøret for førerhundbrukerne i Norge vil Norges Førerhundforbund følge opp saken både overfor NAV og andre myndigheter. Vi benytter anledningen til å beklage situasjonen som har rammet førerhundbrukeren og hennes familie, og vi uttrykker vår støtte på prinsipielt grunnlag.

For styret,
Tore Johnny Bråtveit
styreleder

Comments are closed.