Skip to content

Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORGES FØRERHUNDFORBUND
Vedtatt av Norges Førerhundforbunds representantskap 24.02.2014,
Sist endret av Norges Førerhundforbunds landsmøte 30.04.2017

§1. ORGANISASJON

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Organisasjonen er en sammenslutning av førerhundklubber og drives etter likemannsprinsippet.

§2. FORMÅL

Norges Førerhundforbund skal først og fremst drive interessepolitisk virksomhet på vegne av medlemmene og skal ivareta deres førerhundfaglige behov. Dette innebærer blant annet:

 • å fremme interessepolitiske synspunkter og krav overfor bevilgende og forvaltende myndigheter
 • å ivareta førerhundbrukernes behov for faglig opplæring og oppfølging
 • å arbeide for førerhunders adgang overalt i samfunnet
 • å bidra til samarbeid og forståelse med hensiktsmessige instanser

§3. LOKAL VIRKSOMHET

a) Norges Førerhundforbund bestod opprinnelig av sju førerhundklubber. Disse utgjør fortsatt forbundets lokale virksomhet, og har rolle som lokallag i Norges Førerhundforbund.

b) Landsmøtet kan godkjenne nye førerhundklubber som medlem etter søknad som er innsendt senest tre måneder før landsmøtet dersom søkeren er en forening som:

 • kan forventes å bestå av fem førerhundbrukere eller mer,
 • omfatter et geografisk område som ikke dekkes av eksisterende førerhundklubb i Norges Førerhundforbund, og
 • er åpen for alle medlemmer i sitt område, jfr. §4 om medlemskap.

c) Førerhundklubber kan fratas rettighetene i Norges Førerhundforbund dersom klubben opptrer klart i strid med organisasjonens sentrale vedtekter, og dersom reaksjonen har støtte fra minimum 3/4 av stemmeberettigede i landsmøtet. Det forutsettes at førerhundklubben varsles om en slik mulig reaksjon og gis mulighet til å endre sin praksis.

§4. MEDLEMSKAP

a) Som medlem i Norges Førerhundforbund kan opptas:

 • godkjente brukere av førerhund
 • pårørende av godkjente brukere av førerhund
 • hjelpetrenere
 • personer som bistår førerhundbrukere i vesentlig grad

b) Styret i førerhundklubben behandler søknad om medlemskap. Styret kan underkjenne medlemskap dersom særlige grunner tilsier det.

c) Medlemskontingent betales forskuddsvis og kreves inn av førerhundklubbene, som rapporterer medlemstall til sentralleddet. Et sentralt medlemsregister kan opprettes om særskilte grunner gjør det nødvendig.

d) Et medlem kan kun være tilsluttet én førerhundklubb i Norges Førerhundforbund. Medlemmet blir automatisk tilknyttet førerhundklubben som medlemmet har søkt medlemskap i. Dersom det av praktiske eller andre grunner er mer hensiktsmessig å delta i en annen førerhundklubb, kan styret sentralt behandle søknad om overføring etter innstilling fra berørte førerhundklubber.

e) Medlemskap gir tale-, forslags- og stemmerett på førerhundklubbens møter, samt rett til å kunne velges til verv både lokalt og sentralt i organisasjonen.

f) Medlemskap kan tapes dersom et medlem skylder medlemskontingent for mer enn ett år.

§5. STYRET

Norges Førerhundforbund ledes av et styre på minimum fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv, og fordeler selv arbeidsoppgaver, også blant eventuelle varamedlemmer. Ett av styremedlemmene tillegges kassererfunksjon.

Styret skal:

 • forestå den daglige driften av organisasjonen i samsvar med vedtektene
 • effektuere landsmøtets og representantskapets vedtak/tilrådinger
 • sørge for at organisasjonsmøter gjennomføres i samsvar med vedtektene
 • opprette nødvendige/vedtatte underutvalg og følge opp deres arbeid

§6. REPRESENTANTSKAPET

Førerhundklubbene har hver én – 1 – representant i representantskapet. Førerhundklubbene velger sin representant med vara på sitt årsmøte, og underretter styret i Norges Førerhundforbund om valgresultatet.

Representantskapet skal som minimum gjennomføre ett møte i år uten landsmøte. I dette møtet behandles årsmelding, regnskap, budsjett og medlemskontingent.

Representantskapet avholder for øvrig møter når styret ønsker det eller når minst 1/3 av representantene krever det.

I tilfeller der det ikke anses nødvendig å gjennomføre møte, kan representantskapet velge å behandle saker ved omsending.

Representantskapet kan ta opp de saker det måtte ønske og avgi forslag/råd til styret.

§7. STEMMERETT I SENTRALE ORGANISASJONSMØTER

I landsmøtet har valgte delegater fra førerhundklubbene stemmerett. Stemmerett i representantskapet har én – 1 – representant fra hver førerhundklubb. Styrets medlemmer har tale- og forslagsrett i lands- og representantskapsmøter. Andre inviterte har kun talerett, såfremt annet ikke besluttes i møtet.

§8. LANDSMØTET

Landsmøtet er Norges Førerhundforbunds høyeste myndighet. Landsmøte avholdes annethvert år.

I landsmøtet deltar

 • valgte delegater fra førerhundklubbene
 • styret
 • møtefunksjonærer og hjelpere
 • inviterte gjester

Hver førerhundklubb kan delta med inntil to delegater i landsmøtet.

Styret bekjentgjør tid og sted for landsmøtet minst ti uker på forhånd. Innkalling til landsmøte skjer med minst fem ukers varsel. Innkallingen skal bekjentgjøres for førerhundklubbene, fortrinnsvis i et elektronisk format.

Saker som ønskes behandlet i landsmøtet må være sendt styret minst fire uker før landsmøtet avholdes.

Landsmøtet skal:

 • behandle årsmelding og regnskap
 • behandle budsjett
 • trekke opp retningslinjer for styrets videre arbeid
 • behandle innkomne forslag og saker
 • fastsette medlemskontingent for kommende år
 • foreta følgende valg:
  • styre, jamfør §5.
  • valgkomité på tre medlemmer
  • representant(er) med vara til NAVs samarbeidsforum om førerhund
  • andre valg som anses nødvendige

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Førerhundbrukere skal utgjøre flertallet i alle styrende organer i organisasjonen.

Alle valg gjelder for to år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøtet.

Utvalgs- og styremedlemmer bør velges med tanke på størst mulig geografisk spredning. Kjønnene bør være mest mulig likt representert.

Alle valg foretas hemmelig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom minst én stemmeberettiget person krever det.

§9. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte avholdes når dette kreves av minst halvparten av styrets medlemmer, halvparten av medlemmene eller et enstemmig representantskap. Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal skje med minst to ukers varsel. Møtet kan bare behandle de saker det er innkalt for, og foreta valg som blir en naturlig konsekvens av saksbehandlingen. Ekstraordinært landsmøte skal godkjenne egen protokoll før møtet heves.

§10. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endring av vedtektene skal fremmes for styret senest tre måneder før landsmøte avholdes. Forslag bør – så langt det er mulig – være behandlet i førerhundklubbene før de tas opp til behandling i landsmøtet.

Vedtak om endring av vedtektene krever minst tre firedels (3/4) flertall, og kan bare fattes av landsmøte eller ekstraordinært landsmøte.

§11. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Norges Førerhundforbund skal sendes styret. For at forslaget skal kunne behandles, skal førerhundklubbene ha fått anledning til å ta stilling til det. Forslag om oppløsning behandles deretter i ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtak om oppløsning av Norges Førerhundforbund kan bare fattes med minst tre firedels (3/4) flertall.

Norges Førerhundforbunds eventuelle gjenværende kapital fordeles mellom førerhundklubbene etter medlemstall.