Skip to content

Protokoll fra årsmøtet 2012

Protokoll fra Førerhundforums årsmøte 2012

Tid: Tirsdag 27. november 2012 kl. 10.00–18.00.

Sted: Rica Helsfyr Hotel, Oslo

Til stede:

Stemmeberettigede delegater:

 • Agder førerhundklubb: Øystein Andreassen
 • Akershus førerhundklubb: Mette Nyhaug Leinum
 • Buskerud førerhundklubb: Else-Marie Solberg
 • Førerhundklubben Foran: Eugenie Pedersen
 • Førerhundklubben Fri: Jørn Wilhelmsen (vara for Mona Ullmann)
 • Hedmark og Oppland førerhundklubb: Tone Mathisen (vara for Frode Eng)
 • Hordaland førerhundklubb: Britt Nonås
 • Oslo førerhundklubb: Marianne Tollefsen
 • Østfold førerhundklubb: Per Inge Bjerknes

Fra Førerhundforums styre:

 • Tore Johnny Bråtveit, leder
 • Idar Hunstad, nestleder
 • Unni Fauskrud, medlem
 • Hege Norset Blichfeldt, medlem
 • Magne Bolme, medlem
 • Thore Larsen, vara

Fra faglig utvalg:

 • Thea Kristine Økland, brukerrepresentant

Møtefunksjonærer og hjelpere:

 • Liv Kristin Saur
 • Liv Normann
 • Torgil Bartz Nonås

Innbudte gjester:

Representanter fra hjelpemiddelsentralen i Hedmark:

 • Ole-Martin Zedell og Tor Magne Storbæk

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til møtet.

Sak 1    Åpning og navnopprop

Leder for førerhundforums styre, Tore Johnny Bråtveit, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Thore Larsen foretok navnopprop. Det var 9 stemmeberettigede delegater til stede.

Sak 2   Konstituering

 1. Dirigent

  Styrets forslag: Thore Larsen

  Vedtak: Thore Larsen ble enstemmig valgt.

 2. Referent

  Styrets forslag: Liv Kristin Saur

  Vedtak: Liv Kristin Saur ble enstemmig valgt.

 3. Protokollunderskrivere

  Vedtak: Else-Marie Solberg og Eugenie Pedersen ble foreslått og enstemmig valgt.

 4. Tellenemnd

  Styrets forslag: Liv Normann og Torgil Bartz Nonås.

  Vedtak: Liv Normann og Torgil Bartz Nonås ble enstemmig valgt.

 5. Redaksjonskomité

  Styrets forslag: Tone Mathisen og Britt Nonås

  Vedtak: Tone Mathisen og Britt Nonås ble enstemmig valgt. Eugenie Pedersen trådte inn fra begynnelsen av møtet, da Britt Nonås var forsinket pga. fly.

Sak 3   Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent, med rett til endringer i saksrekkefølge.

Årsmøtet ber om at sakspapirene neste gang sendes ut tidsnok til at delegatene rekker å drøfte sakene med sine respektive klubber. Det uttrykkes imidlertid forståelse for at styret har jobbet under sterkt tidspress i oppstartfasen av Førerhundforum.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4   Forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5   Kort orientering om styrets arbeid

Tore Johnny Bråtveit orienterte om styrets arbeid:

 • Registrering av Førerhundforum i enhetsregisteret i Brønnøysund.
 • Profilering av Førerhundforum for å gjøre organisasjonen kjent.
 • Kontakt med NAV
 • Kommunikasjon med Norges Blindeforbund.
 • Renominering av brukerrepresentant og vara til faglig utvalg. Enstemmig representantskap har gått inn for gjennvalg av Thea Kristine Økland og Hanne Beate Misund. I ettertid har Norges Blindeforbund påberopt seg retten til oppnevning av brukerrepresentant. Situasjonen er p.t. uavklart.
 • Førerhundforum har i brev til NAV bedt om at førerhundkyndig og veterinærkyndig kompetanse tilknyttes faglig utvalg ved neste utvalgsoppnevning.
 • Honnør til tidligere arbeidsutvalg som har lagt grunnlaget for Førerhundforums arbeid, også med gjennomslag i enkeltsaker.

Sak 6   Saker fra styret

 1. Valg på årsmøtet 2012

  Styret i førerhundforum foreslår at det ikke gjennomføres styrevalg på årsmøtet i 2012, for å sikre kontinuitet spesielt i en oppstartfase. Styret foreslår at det på årsmøtet i 2012 kun gjennomføres valg på aktivitetsutvalg og valgkomité.

  Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 2. Forslag til uttalelse om innføring av retningslinjer for bruk av førerhund i Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag

  Styret la frem forslag til en uttalelse vedrørende innføring av retningslinjer for bruk av førerhund i Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag.

  Vedtak: Årsmøtet slutter seg enstammig til styrets forslag med fremkomne endringer. Uttalelsen oversendes alle Blindeforbundets fylkeslag, vedlagt uttalelse fra NAV.

Sak 7   Saker fra medlemsklubbene

 1. Hjelpetrenerutvalgets arbeid og faglig oppfølging av hjelpetrenerne

  Sak fra Akershus Førerhundklubb og Førerhundklubben Foran:

  Thore Larsen og Tone Mathisen orienterte kort om status i hjelpetrenerutvalget. Det ble ytret ønske om å få NAV på banen ift. hjelpetrenerarbeidet. Situasjonen rundt legatmidler som ble tildelt i desember 2011 er fremdeles uavklart.

  Årsmøtet ber hjelpetrenerutvalget skrive en uttalelse og etterlyse tildelte legatmidler.

  Årsmøtet ber hjelpetrenerutvalgets leder om å holde Førerhundforums styre løpende orientert om utvalgets arbeid.

 2. Bruk av sykepenger under samtrening

  Sak innsendt av Akershus Førerhundklubb:

  Førerhundforums styre ber årsmøtet om å forfatte en uttalelse til Faglig utvalg for førerhundspørsmål med krav om å få endret dagens regelverk for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med samtrening. Styret ber videre om årsmøtets støtte til at det også selv kan ta opp saken med direktoratet i perioden fram mot neste årsmøte.

  Årsmøtet gir styret fullmakt til å skrive en uttalelse til faglig utvalg for førerhundspørsmål, samt til å følge opp saken overfor direktoratet frem mot neste årsmøte.

 3. Skriftlig bekreftelse på start av samtrening

  Sak fra Akershus Førerhundklubb:

  Det er ønskelig å få skriftlig bekreftelse på start av samtrening med fastsatt dato eks tre uker før oppstart. Dette for å kunne planlegge fravær fra arbeidsplass og familie. Kan også brukes som skriftlig dokumentasjon til arbeidsgiver.

  Styret anbefaler årsmøtet å be brukerrepresentanten overbringe Akershus Førerhundklubbs synspunkter og ønske til NAVs Faglige utvalg for Førerhundspørsmål.

  Årsmøtet tilslutter seg enstemmig styrets innstilling. Man innser at en tre ukers frist kan bli vanskelig for leverandørene, men det bør tilstrebes en løsning som underletter planlegging for brukerne.

 4. NAVs krav til førerhundopplæring – innskjerping overfor skolene

  Sak fra Akershus Førerhundklubb:

  Enkelte førerhundbrukere har opplevd å få tildelt førerhund som ikke oppfyller de krav som NAV har fastsatt i anbudet. Det det først og fremst er snakk om her er opplæring i å kunne ferdes i rulletrapp. Dette er noe som bør innskjerpes overfor skolene, slik at det ikke skal være den enkelte treners oppfatning som skal regulere disse kravene.

  Styret er av den oppfatning at de avtalte krav til opplæring og kvalitet på førerhunder skal overholdes. Det skal ikke være plass for egne divergerende meninger fra trenernes side.

  Styret anbefaler årsmøtet å be brukerrepresentanten å ta denne saken opp i NAVs Faglige utvalg for førerhundspørsmål.

  Årsmøtet tilslutter seg enstemmig styrets forslag. Brukerrepresentanten bekrefter også i sin orientering at NAV er av samme oppfatning som Førerhundforum i denne saken.

Sak 8   Orientering fra brukerrepresentanten i Faglig utvalg for førerhundspørsmål

Thea Økland takket for invitasjonen og orienterte om saker hun har jobbet med det siste året:

 • Oppnevning av brukerrepresentant for de neste tre årene er nært forestående, både Førerhundforum og Norges Blindeforbund har nominert representanter.
 • Tilgjengelighet for førerhund i Norges Blindeforbund. NAV presiserer at legitimasjonskortet for førerhundbrukere også gjelder i Norges Blindeforbund som alle andre steder.
 • Hva skal hunden kunne før utlevering? Dette er punktvis definert og kontraktfestet som absolutte krav, og er dermed ikke opp til den enkelte skole eller trener å avgjøre.
 • Walkie talkie anses som et viktig verktøy i samtrening, hjemstedstrening og under oppfølging.
 • Bruk av mobilitetssstokk sammen med førerhund. Dette bør bli lagt inn som trening under samtreningskursene.
 • Ergonomi og belastningslidelser som tema på for- og samtreningskurs.
 • Ta med førerhund til utlandet. Dette er blitt lettere nå innenfor EØS. I dag er det ingen oppfølging fra NAV for ekvipasjer i utlandet, da dette regnes som forhold utenom NAVs plikter. Det må jobbes interessepolitisk dersom det er ønskelig med endring på dette punktet.
 • Oppstalling og ny samtrening ved langt sykeleie.
 • Tildeling av hunder, hundebank.
 • Utvalget er mer aktivt inne ved førstegangstildeling.

Årsmøtet tok brukerrepresentantens redegjørelse til orientering.

Sak 9   Foreningens fremtidige økonomi og følger for vedtektene

Magne Bolme og Unni Fauskrud innledet om saken med utgangspunkt i Forumstyrets møte med BUFdir.

Årsmøtet går enstemmig inn for at det innføres medlemskontingent, som i 2013 vil være på kr.2000 pr. klubb.

Årsmøtet henstiller til styret å utrede konsekvenser og muligheter for innmelding i ulike organisasjoner med tanke på mulighet for økonomisk støtte, som FFO og Norsk Kennelklubb.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrevedtak i sak 43/12, fattet på styrets møte 26.11.12, hvor det heter:

 1. Styret ber årsmøtet om å utarbeide de nødvendige vedtektsendringer for å møte kravene fra BUFdir.
 2. Styret ber om fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse til nytt regelverk for støtte til funksjonshemmedes organisasjoner.
 3. Styret ber årsmøtet om tilslutning til å innføre individuelt medlemskap i førerhundforum. (Organisering etter ”lokallags/klubbprinsippet”.

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende uttalelse framsatt av delegat Per Inge Bjerknes:

Uttalelse knyttet til oppfølging av medlemskap og budsjett:

 1. Årsmøte i førerhundforum anmoder førerhundklubbene om ekstraordinær økonomisk støtte for å sikre driften i en overgangsfase, inntil rammene for den permanente driften er på plass. Budsjettet for 2013 er vedtatt med over 60.000 kroner i underskudd, noe som medfører at betydelige bidrag er nødvendig for ikke å kutte i forumets kjerneoppgaver. Parallelt arbeider styret med andre inntektskilder og å redusere forumets kostnader.
 2. Styret utarbeider et beslutningsgrunnlag for klubbene knyttet til ulike modeller for medlemskap, med blant annet vekt på samlede inntektsmuligheter og klubbenes selvstendighet. I saken synliggjøres også den enkelte førerhundbrukers gevinst av førerhundforums arbeid. Målet er stabile og forutsigbare rammer for førerhundforum senest fra 2014.

Det framkom under møtet også at det er mulighet for å motta gaver via linker på nettsider, f.eks. Fastpay og Paypal. Årsmøtet gir sin tilslutning til at styret legger til rette for en slik løsning via forerhund.org.

Sak 10   Hvor går veien videre? En gjennomgang av interessepolitiske vyer. Foredrag ved Idar Hunstad

Idar Hunstad innledet om temaet. Han nevnte følgende punkter:

 • Førerhundforum – overgang til selvstendig organisasjon.
 • Annen økonomisk situasjon – inntektsvirksomhet, en stor utfordring.
 • Det bør være mer kontakt førerhundklubbene i mellom.
 • Tilgjengelighet for førerhundbrukere.
 • Viktig å finne flere samarbeidspartnere.
 • Bruke riktige kanaler for førerhundrelaterte problemstillinger, generelt og individuelt.
 • Brukerrepresentantens rolle.
 • Forebygging av belastningslidelser hos førerhundbrukerne.
 • Leverandørsituasjonen.

Under punktet Forebygging av belastningslidelser hos førerhundbrukerne, ønsket Hunstad en uttalelse fra årsmøtet til støtte for Brukerrepresentanten når denne skal ta saken opp i NAV Faglig utvalg for førerhundspørsmål.

Årsmøtet henstilte til styret å følge opp saken.

Belastnigsskader hos brukerne kan også være et glimrende tema på Aktivitetsuka for synshemmede med førerhund.

Sak 11   Budsjett for 2013

Forslag til budsjett for 2013 ble gjennomgått og tiltrådt av Førerhundforums årsmøte med henvisning til behandling av sak 9, Foreningens fremtidige økonomi og følger for vedtektene.

Sak 12   Valg

a) Aktivitetsutvalget

Valgkomitéens innstilling på aktivitetsutvalg ble enstemmig tiltrådt av årsmøtet. Følgende ble valgt:

Leder, Britt Nonås, gjenstående

Medlem, Tore Johnny Bråtveit, gjenstående

Medlem, Stine Jåthun, ny, 2 år

Varamedlem, Svein Jensen, 1 år.

b) Valgkomité

Valgkomiteens innstilling på valgkomité, unntatt innstilling på leder, ble enstemmig tiltrådt. Årsmøtet fremmet forslag på Mette Nyhaug Leinum som leder av valgkomiteen.

Årsmøtet valgte følgende valgkomité:

Leder, Mette Nyhaug Leinum, ny

Medlem, Eugenie Pedersen, ny

Medlem, Frode Eng, gjenvalg

Vara, Ivar Mork, ny.

Sak 13   Tema: Arbeidet i Førerhundteamet ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark.

Innledning og diskusjon.

Representanter fra NAV hjelpemiddelsentral, Hedmark, Ole-Martin Zedell og Tor Magne Storbæk innledet om NAVs oppgaver generelt og NAVs oppgaver vedr. førerhundspørsmål spesielt.

Generelt om NAVs oppgaver i forhold til befolkningen. NAVs visjon: Vi gir mennesker muligheter.

Siden 2012 har NAVs hjelpemiddelsentral, Hedmark, hatt det nasjonale ansvaret for alle saker som vedrører førerhundspørsmål. Ett årsverk, fordelt på 6 personer, kalt Førerhundteamet, har ansvaret for alle førerhundsaker. Pr. i dag er det 276 førerhunder til utlån i Norge.

Førerhundteamets oppgaver:

 • Motta og behandle søknader på førerhund.
 • Gjøre vedtak på forkurs, dispensasjon for forkurs.
 • Godkjenning av kandidat og samtreningskurs.
 • Bestille kartleggingssamtale og oppfølging.
 • Opfølging etter avtale, ordinær og utvidet oppfølging.
 • Ekstraordinære veterinærutgifter.

Teamet bestreber seg på rask behandling, 80 % av vedtakene fattes i løpet av en uke.

Oppgaver for Navs faglige utvalg for førerhundspørsmål, førerhundutvalget:

 • Sikre synshemmede førerhunder av god kvalitet.
 • Bistå førerhundskolene i opplæring.
 • Godkjenning av hunder, kandidater og ekvipasjer.
 • Rådgivning.

Samhandling mellom førerhundteam og Faglig utvalg for førerhundspørsmål. Sekretærfunksjonen for Faglig utvalg for førerhundspørsmål er lagt til førerhundteamet ved NAV Hedmark hjelpemiddelsentral.

Forvaltningsoppgaver, Førerhundteamet skal:

 • Bestille hunder og tjenester etter gjeldende avtaler.
 • Refundere reiseutgifter.
 • Ha oversikt over godkjente, utlånte og oppstallede hunder.
 • Se til at oppfølging gjennomføres etter avtale.

Riksrevisjonen påser at forvaltningsoppgavene utføres forskriftsmessig.

Sak 14    Avslutning

Leder av Førerhundforum, Tore Johnny Bråtveit, takket alle delegater, møtefunksjonærer og hjelpere for et meget vellykket møte.

Han erklærte møtet for hevet kl. 18.00.

Eugenie Pedersen                               Else-Marie Solberg

Protokollunderskriver                            protokollunderskriver