Skip to content

Årsmelding 2015

1. Innledning

2015 har vært et år med både opp- og nedturer for Norges Førerhundforbund. Vi opplevde å bli hørt og tatt hensyn til på flere viktige områder i forarbeidet til anbudskonkurransen på førerhund, som ble gjennomført sommeren 2015. Den samme anbudskonkurransen gav et utfall som med all ønskelig tydelighet viste oss, nok en gang, hvor uegnet anbudssystemet er på førerhundområdet.

Norges Førerhundforbund planla å gjennomføre et større førerhundarrangement i 2015. Av økonomiske årsaker ble dette arrangementet flyttet til juni 2016, da det vil bli gjennomført på Gjøvik.

2. Styret

Styret hadde denne sammensetningen fram til landsmøtet:
Leder: Tore Johnny Bråtveit
Nestleder: Hege Norset Blichfeldt
Styremedlemmer: Unni Fauskrud, Thore Larsen og Berit Lunde
Varamedlem: Magne Bolme

Styresammensetningen etter landsmøtet var uendret med ett unntak: Nytt varamedlem i styret ble Frode Eng.

Styret med vara har bestått av 50% menn og 50% kvinner.

Styret avholdt fem styremøter og behandlet 37 saker i 2015. (sju styremøter og 41 saker i 2014). Styremøtene har blitt gjennomført som telefonmøter.

3. Medlemmer

Ved utgangen av året hadde Norges Førerhundforbund 155 betalende medlemmer (159 i 2014), tilknyttet sju lokale førerhundklubber.

4. Organisasjonsmøter

Norges Førerhundforbunds landsmøte fant sted På Smarthotel Oslo, 18.-19. april 2015. Samtlige sju lokalavdelinger (førerhundklubber) var representert på møtet. Til stede på møtet var også vara for brukerrepresentanten i Faglig utvalg for førerhundspørsmål i NAV, Hanne Beate Misund.

5. Interessepolitisk aktivitet

Norges Førerhundforbunds viktigste oppgave har alltid vært å ivareta førerhundbrukernes interesser. Vi ivaretar interessene til alle førerhundbrukere i Norge – uansett hvilken leverandør hver enkelt har fått hund fra. Dette kan vi gjøre på grunn av vår uavhengige stilling overfor de leverandørene som til enhver tid har kontrakt med NAV. Vi innehar en nøytral rolle overfor leverandørene, men dette hindrer oss ikke i å påtale sider ved enkelte leverandørers praksis når denne har uheldige konsekvenser, blant annet gjennom kvaliteten på hundene og treningen de gjennomgår.

Myndighetene er oppmerksom på Norges Førerhundforbunds eksistens og hvilken oppgave vi ivaretar. Dette har vi sett ved flere anledninger. Vi har oppnådd en god dialog med NAV, og har blant annet gjort NAV oppmerksom på problematikken rundt hunder som må gå permanent på allergifôr/spesialfôr. NAV har også erkjent sitt ansvar for å dekke ekstraordinære veterinærkostnader, og dette området ser nå ut til å fungere på en trygg og forutsigbar måte.

I hele 2015 har et landsdekkende førerhundarrangement stått svært sentralt på vår agenda. Arrangementet, som har vært ønsket av flere landsmøter, var i utgangspunktet ment som et rent hjelpetrenerarrangement, men ble senere utvidet til å også omfatte aktivitetsdager for førerhundbrukere som en sentral del. Av økonomiske årsaker kunne arrangementet ikke gjennomføres i 2015, og det ble derfor utsatt til juni 2016. Da vil det bli gjennomført på Gjøvik med plass til 25 førerhundbrukere fra medlemsklubbene, samt hjelpetrenere og trenere fra flere av førerhundskolene.

I 2015 har Norges Førerhundforbund brukt mye tid på anbudskonkurransen på førerhund. Vi deltok i møte med NAV Anskaffelser i oktober 2014 og leverte mange innspill til forbedringer av førerhundordningen da. Vi fikk gjennomslag for flere av våre saker. Dette så vi da deler av konkurransegrunnlaget ble sendt på høring våren 2015. Norges Førerhundforbund leverte høringsuttalelse, der vi uttrykte glede over de gjennomslagene vi opplevde, og samtidig påpekte flere mangler.

Dette kan vi notere på pluss-siden:

  • Hundene skal gå på venstre side av sykkelstien.
  • Anbudsperioden er forlenget. Dette gir forhåpentligvis økt stabilitet i markedet og bedre muligheter for å ta vare på opparbeidet trenerkompetanse.
  • Som del av godkjenningen av hundene, skal det nå dokumenteres at hundene er trent i å håndtere rulletrapp, rullebånd og svingdør.
  • Trener skal som hovedregel følge bruker hjem fra samtrening, slik at trening på hjemsted kan starte umiddelbart.
  • Vi har mange ganger bedt om at teoretisk materiell blir delt ut skriftlig. Slikt materiell kan eksempelvis være oversikt over hvilke kommandoer hunden har lært. Skolene har begynt å sende skriftlig informasjon på e-post. Norges Førerhundforbund har bedt om at også de som ikke har e-post får slik informasjon i tilgjengelig form.

Da konkurransen var gjennomført og resultatet ble kjent, var det flere sider ved resultatet vi opplevde som så graverende at vi leverte bekymringsmelding. Denne ble sendt både til NAV Anskaffelser, NAV-direktøren og arbeids- og sosialministeren. NAV har levert to svar på vår bekymringsmelding, der de forsvarer systemet uten å ta til seg kritikken. Denne saken vil bli fulgt opp utover i 2016.

Norges Førerhundforbunds landsmøte 2015 innstilte brukerrepresentant med personlig vara til Faglig utvalg for førerhundspørsmål. Forslagene ble sendt inn høsten 2015, da disse vervene skulle fylles for en ny treårsperiode. Vårt landsmøtes enstemmige innstilling var Hanne Beate Misund som brukerrepresentant med Per Inge Bjerknes som vara. NAV valgte å ikke forholde seg til forslagene fra noen av brukerorganisasjonene, og gjenoppnevnte Thea Økland som brukerrepresentant for den nye perioden. Hanne Beate Misund ble oppnevnt som hennes vara, men valgte å trekke seg. At brukerrepresentanten pr. i dag ikke har støtte i noen av brukerorganisasjonene og dermed ikke har legitimitet som brukerrepresentant, er noe Norges Førerhundforbund følger opp i 2016.

Andre saker vi har under behandling, er dekning av tapt arbeidsfortjeneste under samtreningskurs med førerhund, og hvordan pensjonerte førerhunder best skal ivaretas. Det har dessuten vært gjort flere forsøk i løpet av 2015 på å få utviklet en logo for Norges Førerhundforbund.

6. Utvalg

Norges Førerhundforbund har for tiden tre utvalg.

Hjelpetrenerutvalget er et viktig interessepolitisk redskap, og har til oppgave å utarbeide forslag til styrking av utdanningen av hjelpetrenere i førerhundklubbene. Av ulike årsaker har utvalget ikke kommet videre i arbeidet i 2015. Leder Anne Christine Brenne trakk seg av helsemessige årsaker våren 2015, og det har ikke lyktes styret å finne fram til ny utvalgsleder med hjelpetrenerkompetanse. Utvalget har ellers hatt følgende medlemmer i 2015: Toril Loe, Berit Lunde og Nan C. Snarheim.

Vårt konferanseutvalg, også kalt arrangementsutvalget, arbeider med planlegging av førerhundarrangementet, som nå blir gjennomført på Gjøvik i juni 2016. Utvalget har hatt følgende sammensetning i 2015:
Thore Larsen, Unni Fauskrud og Hege Norset Blichfeldt. I november 2015 ble utvalget utvidet med Tone Mathisen som medlem.

Vårt inntektsutvalg har hatt følgende sammensetning i 2015:
Unni Fauskrud, Thore Larsen og Øystein Andreassen.

7. Nettsider

Norges Førerhundforbund eier domenet norgesforerhundforbund.no, der våre nettsider er å finne. Nettansvarlig har vært Tore Johnny Bråtveit. Våre nettsider brukes til å dokumentere arbeidet i Førerhundforbundet og til å informere om organisasjonen. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å gjøre så mye ut av nettstedet som vi egentlig ønsker.

8. Økonomi

Norges Førerhundforbund er en ideell interesseorganisasjon av synshemmede. Organisasjonen har kontor på Melhus.

Norges Førerhundforbunds inntektskilder i 2015 har vært medlemskontingent og private gaver. Den økonomiske situasjonen er bekymringsfull, men forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Organisasjonen har ingen ansatte, og har ikke utbetalt honorarer i 2015. Alt arbeid skjer frivillig og ubetalt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

Etter styrets mening gir årsregnskapet fullstendig og utfyllende informasjon om foreningens utvikling og resultat i 2015 og foreningens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Melhus, 2. april 2016

Tore Johnny Bråtveit, Hege Norset Blichfeldt, Unni Fauskrud, Thore Larsen, Berit Lunde og Frode Eng