Skip to content

Årsmelding 2014

1. Innledning

24. februar 2014 ble navnet Norges Førerhundforbund vedtatt. Det nye navnet ble tatt i bruk umiddelbart, sammen med nye vedtekter. Vedtaket var et resultat av arbeid det tidligere Førerhundforum hadde brukt mye tid og krefter på, der hensikten var å finne en form for organisering som skulle gjøre det mulig å drive organisasjonen videre under noenlunde forutsigbare økonomiske forutsetninger. Intensjonen var å gjøre det mulig å søke og få innvilget statlig driftsstøtte.

Som følge av endringen valgte to av førerhundklubbene som i sin tid opprettet Førerhundforum å forlate organisasjonen tidlig i 2014. Dette gjaldt Hordaland førerhundklubb og Buskerud førerhundklubb.

2. Styret

Styret har hatt denne sammensetningen:

  • Leder: Tore Johnny Bråtveit
  • Nestleder: Hege Norset Blichfeldt
  • Styremedlemmer: Unni Fauskrud, Thore Larsen og Berit Lunde
  • Varamedlem: Magne Bolme

Styret med vara har bestått av 50% menn og 50% kvinner. Ett styremedlem, Berit Lunde, har hatt permisjon fra styrearbeidet i store deler av perioden, av tungtveiende private årsaker.

Styret avholdt sju styremøter og behandlet 41 saker i 2014. Styremøtene har blitt gjennomført som telefonmøter.

3. Medlemmer

Ved utgangen av året hadde Norges Førerhundforbund 159 betalende medlemmer, tilknyttet sju lokale førerhundklubber.

4. Organisasjonsmøter

Norges Førerhundforbunds landsmøte fant sted i Statped sørøst sine lokaler på Hovseter, Oslo, 25.-27. april 2014. Samtlige Sju lokalavdelinger (førerhundklubber) var representert på møtet. Til stede på møtet var også brukerrepresentanten i Faglig utvalg for førerhundspørsmål i Nav, Thea Økland, samt hennes vara, Hanne Beate Misund.

I 2014 har det vært gjennomført tre møter i Norges Førerhundforbunds representantskap. Møtene ble gjennomført som telefonmøter. I tillegg har representantskapet behandlet noen saker ved omsending.

5. Interessepolitisk aktivitet

Norges Førerhundforbunds viktigste oppgave har alltid vært å ivareta førerhundbrukernes interesser. Vi er uavhengige og nøytrale i forhold til de førerhundleverandørene som til enhver tid har kontrakt med Nav, og kan derfor ivareta interessene til alle førerhundbrukere i Norge – uansett hvilken leverandør hver enkelt har fått hund fra.

Myndighetene er oppmerksom på Norges Førerhundforbunds eksistens og hvilken oppgave vi ivaretar. Dette gjenspeiles i to forhold:

  • Forskriften om faglig utvalg for førerhundspørsmål ble endret sent i 2014. Etter endringen er det ikke lenger Norges Blindeforbunds førerhundkonferanse som kan foreslå brukerrepresentant med vara til faglig utvalg. Denne oppgaven er overlatt til brukerorganisasjonene. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal gi nærmere retningslinjer om hvilke brukerorganisasjoner som kan fremme forslag.
  • Vi er blitt tatt med på råd i Navs planleggingsarbeid i forkant av den kommende anbudskonkurransen på førerhund med tilhørende tjenester. Et telefonmøte med representanter for NFF og Nav fant sted i slutten av oktober, og vi har også levert mange skriftlige innspill for å gjøre vårt til at førerhundordningen skal bli bedre, først og fremst for brukerne.

Vårt hjelpetrenerutvalg er et viktig interessepolitisk redskap, og har til oppgave å utarbeide forslag til styrking av utdanningen av hjelpetrenere i førerhundklubbene. Utvalget har arbeidet utover i hele 2014, men arbeidet har gått langsomt.

Norges Førerhundforbund fikk i 2013 tilsagn om bevilgning på til sammen kr 40 000 fra Henny og Otto B. Andersens legat til arbeidet i hjelpetrenerutvalget. Disse midlene er ikke blitt brukt.

I 2014 har hjelpetrenerutvalget hatt følgende sammensetning:

Leder: Anne Christine Brenne

Medlemmer: Toril Loe, Berit Lunde og Nan C. Snarheim

Det har i 2014 vært arbeidet videre med flere interessepolitiske saker, blant annet om dekning av tapt arbeidsfortjeneste under samtreningskurs med førerhund.

6. Andre utvalg

Etter at aktivitetsutvalget ble vedtatt nedlagt i sin daværende form, er det blitt opprettet et eget konferanseutvalg med oppgave å se på mulighetene for, ev. planlegge og gjennomføre, et større førerhundarrangement i 2015, etter vedtak i landsmøtet. Arbeidet i dette utvalget har skjedd i nært samarbeid med vårt inntektsutvalg.

Konferanseutvalget har hatt følgende sammensetning i 2014:

Thore Larsen, Anne Christine Brenne, Hege Norset Blichfeldt og Øystein Andreassen.

Inntektsutvalget har hatt følgende sammensetning i 2014:

Unni Fauskrud, Thore Larsen og Øystein Andreassen.

7. Nettsider

Norges Førerhundforbund eier domenet norgesforerhundforbund.no, der våre nettsider er å finne. Nettansvarlig har vært Tore Johnny Bråtveit. Våre nettsider brukes til å dokumentere arbeidet i Førerhundforbundet og til å informere om organisasjonen. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å gjøre så mye ut av nettstedet som vi egentlig burde og ville ha gjort.

8. Økonomi

Norges Førerhundforbund er en ideell interesseorganisasjon av synshemmede med kontor på Melhus.

Norges Førerhundforbunds inntektskilder i 2014 har vært medlemskontingent og private gaver. Den økonomiske situasjonen er svært bekymringsfull, men forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Organisasjonen har ingen ansatte, og har ikke utbetalt honorarer i 2014. Alt arbeid skjer frivillig og ubetalt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om foreningens utvikling og resultat i 2014 og foreningens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Melhus, 7. april 2015

Tore Johnny Bråtveit
Hege Norset Blichfeldt
Unni Fauskrud
Thore Larsen
Berit Lunde
Magne Bolme