Skip to content

Norges Førerhundforbund krever endringer i Faglig utvalg for førerhundspørsmål

Posted in Interessepolitikk

En av de viktigste sakene Norges Førerhundforbund har arbeidet med helt siden stiftelsen i 2012, er endringer av mandatet for og sammensetningen av Faglig
utvalg for førerhundspørsmål i NAV. Vi skrev notat om saken alt i 2012, og har skrevet et nytt i år. Forrige gang ble notatet sendt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Men siden vi da ikke nådde fram, har vi nå valgt å stile våre krav direkte til Arbeids- og sosialdepartementet.

Grunnen til at vi skrev nytt notat i år er at det nå skal oppnevnes representanter for en ny periode i Faglig utvalg. Da fant vi det også naturlig å fremme våre krav på nytt. Vi vil presisere at vi har blitt bedt om å fremme kandidater til vervene som brukerrepresentant med vara til Faglig utvalg. Siden våre krav innebærer en grunnleggende endring av utvalgets mandat og sammensetning har vi valgt å ikke fremme kandidater til disse vervene.

Vi har ikke mottatt svar på vårt notat til departementet. Men vi velger å offentliggjøre notatet slik at offentligheten skal bli oppmerksom på vår oppfatning av hvordan Faglig utvalg fungerer. Vårt notat fra 2012, som det også vises til i dette notatet, publiserer vi ikke her.

Krav til endring av sammensettingen av og mandat for Faglig utvalg for førerhundspørsmål

Innledning

I år skal Faglig utvalg for førerhundspørsmål (faglig utvalg) oppnevne medlemmer for en ny periode. Da vil Norges Førerhundforbund, tidligere Førerhundforum, igjen fremme krav om grunnleggende forandringer av faglig utvalgs sammensetning og mandat. Førerhundforum reiste krav om omlegginger av utvalgets sammensetning mv alt i 2012, og vi har stadig fulgt opp saken. Vi er tilfredse med at vi, med opprettelsen av Samarbeidsforum om førerhunder, har fått gjennomslag for noen av våre kjernekrav vedrørende vår interessepolitiske innflytelse. Imidlertid gjenstår fortsatt flere grunnleggende svakheter knyttet til faglig utvalgs rolle og virkeområde. Nedenfor fremmer vi derfor krav og forslag til omorganiseringer av utvalgets mandat og sammensetning.

I 2017 ble servicehund godkjent som hjelpemiddel, på lik linje med førerhund. I arbeidet med våre krav har vi med interesse merket oss hvordan man har organisert Faglig utvalg for servicehund.

Krav og forslag til endringer av utvalgets mandat og sammensetning

  1. Utvalget får egen veterinærfaglig kompetanse.
  2. Utvalget får ett medlem med formell førerhundfaglig kompetanse.
  3. Utvalget får medlemmer med formell kompetanse på mobilitet og mobilitetshjelpemidler.
  4. Brukerrepresentasjonen i utvalget omdefineres, og rollen klargjøres.
  5. Utvalgets mandat endres på følgende måte:
  1. I framtida skal eventuelle klager på førerhundbrukeres hundehold rettes til Mattilsynet, eller enheter i politiet som jobber med dyrevelferd.
  2. Når disse myndighetene mener det kan være aktuelt å gå til forføyninger mot førerhundbrukere, skal faglig utvalg konsulteres for førerhundfaglig oppfølging og rådgiving.
  3. Faglig utvalg må pålegges å utforme etterprøvbare prosedyrer for alt sitt arbeid.

Begrunnelser

Utvalgets sammensetning

Alt i 2012 etterlyste vi en profesjonalisering av faglig utvalgs arbeid. Vi påpekte at utvalget burde knytte til seg både veterinærfaglig kompetanse og personer med førerhundfaglig kompetanse. (Se vedlagte notat fra 2012.) Erfaringene vi har hatt i årene som har gått siden, har bare styrket argumentene vi da fremmet for en slik faglig styrking av utvalget.

Vi mener dette er spesielt påkrevd hvis utvalget skal greie å utføre sin rolle innenfor anbudssystemets rammer. Da må det ikke kunne reises tvil om veterinærfaglige uttalelser og førerhundfaglige vurderinger.

Vi har merket oss at NAV i oppnevningen av Faglig utvalg for servicehund har tatt inn hundefaglig kompetanse. Siden fagmiljøet er breiere på utdanning og oppfølging av førerhund, mener vi denne ordningen av Faglig utvalg for servicehund ytterligere styrker våre krav om faglighet i Faglig utvalg for førerhundspørsmål.

Videre merker vi oss at Faglig utvalg for servicehund har fått et medlem med hjelpemiddelkompetanse. Vi mener at også Faglig utvalg for førerhundspørsmål bør styrkes på en lignende måte. For å kunne bedømme en brukers mobilitetsevne og muligheter til å nyttiggjøre seg ulike mobilitetshjelpemidler sammen med hunden, kreves det faglig kompetanse. Med en slik kompetanse på mobilitet og mobilitetshjelpemidler på plass vil utvalget være bedre rustet til å veilede brukere både i utvelgelse av hund og i hvordan de skal bruke den i hverdagen.

Brukerrepresentasjon

Brukerrepresentantens rolle i utvalget må omdefineres og klargjøres. Utvalget er tilknyttet NAV, og det må ikke herske tvil om at alle utvalgets medlemmer er «NAVs» representanter, men med ulike roller i utvalget. NAV har i møter med Norges Førerhundforbund selv understreket at brukerrepresentanten ikke er brukernes representant i utvalget, men skal ha brukerperspektivet i utvalgets arbeid. Mange førerhundbrukere tror imidlertid fortsatt at brukerrepresentanten er deres «talsperson». Denne misforståelsen kan bidra til å undergrave førerhundbrukeres rettsikkerhet i møter med utvalget.

For å klargjøre at «brukerrepresentanten» ikke representerer brukerne i møtet med utvalget, vil vi foreslå at vedkommende får en annen betegnelse på sin funksjon. Vi vil foreslå at vedkommende får betegnelsen «brukerkontakt». Slik kan rollen klargjøres tydeligere for førerhundmiljøet. Denne rolleavklaringen må også komme tydelig fram i forskrift og rundskriv. Så kan brukere eventuelt ha med sine egne personlige representanter i møter med utvalget.

Videre vil vi foreslå at NAV ikke oppnevner, men heller søker etter en brukerrepresentant/brukerkontakt. Da kan NAV stille krav til kvalifikasjoner, og rollen avklares for alle.

Hvis brukerrepresentasjonen i utvalget videreføres i sin nåværende form, vil vi påpeke følgende, som vi mener må tas med i betraktning ved oppnevningen:

Norges Blindeforbund er leverandør av førerhunder. Vi har vanskelig for å forstå hvordan en representant med bakgrunn fra den organisasjonen skal kunne framstå som en troverdig brukerrepresentant for alle førerhundbrukere. Vedkommendes habilitet og lojalitet vil det til enhver tid kunne stilles spørsmål ved, og blindeforbundets skoler vil gjennom brukerrepresentanten kunne få slike fordeler at utvalgets myndighet vil kunne undergraves på tilnærmet alle områder det er satt til å forvalte. Dette påpekte vi alt i 2012, og vi har også påpekt det senere.

Utvalgets mandat

Utvalgets nåværende mandat gir brukerne få rettigheter, og utvalget stor makt til å utøve vilkårlig skjønn. På bakgrunn av angiveri og anonyme tips, kan utvalget ta hunder fra brukerne med tvang. Denne praksisen mener vi må opphøre. Den undergraver fundamentalt den tilliten utvalget skulle ha hatt blant brukerne når det utøver sine øvrige oppgaver.

Norges Førerhundforbund krever derfor at faglig utvalg ikke lenger skal motta klager på førerhundbrukeres hundehold. Vi mener at Mattilsynet, og/eller dyrepolitiet der et slikt organ finnes, skal motta disse klagene. Disse organene har en mye breiere erfaringsbakgrunn for å bedømme dyrevelferdssaker, og de har klare, etterprøvbare saksbehandlingsprosedyrer som kan ivareta også førerhundbrukere. Så får eventuelt disse organene koble inn faglig utvalg for førerhundfaglig bistand, hvis de finner det naturlig. Da vil førerhundbrukere likebehandles med øvrige dyreholdere. Det er bare disse myndighetene som skal ha rett til å eventuelt frata dyreholdere et dyr. Slik kan vår rettsikkerhet ivaretas, samtidig som utvalget kan få utøve sin rådgivings- og oppfølgingsfunksjon mot brukerne innenfor rammer bygget på tillit og gjensidig respekt.

Som et ledd i utvalgets profesjonalisering, vil vi også kreve en generell skjerping av kravene til utvalgets arbeidsprosedyrer og vedtak. Informasjon må kunne etterspores og etterprøves, på lik linje med saksbehandling og vedtak i alle andre instanser tilknyttet NAV. For å sikre en slik forvaltningsmessig korrekt saksbehandling vil vi foreslå at NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark får oppgaven med å administrere de formelle oppgavene knyttet til utvalgsarbeidet.

Dessverre har utvalgets forvaltningspraksis i de siste årene tydeliggjort behovet for en slik formalisering av utvalgets arbeid. Kommunikasjonen fra utvalget oppleves for ofte som utydelig og vilkårlig, noe som både har bidratt til å undergrave brukeres tillit til utvalget, og også til å bryte tillit mellom brukere og førerhundskoler brukerne har hatt et etablert forhold til. Det siste har skjedd i forbindelse med tildeling av ny hund. Dette er uakseptabelt. Faglig utvalg skal bistå i utvelgelsen av hund, men brukeren skal treffe informerte valg.

For å unngå at det i framtida skapes slik tvil om utvalgets arbeid som vi opplever nå, må utvalgets arbeidsprosedyrer følge formelle forvaltningsregler. Slik skapes det mindre rom for mistillit til utvalgets avgjørelser, habilitet og integritet.

Vi imøteser en videre positiv dialog rundt tematikken vi har presentert over, og ber om et møte for ytterligere å utdype våre synspunkt og løsningsforslag.

Magne Bolme
leder

Comments are closed.