Skip to content

Norges Førerhundforbund har sendt bekymringsmelding

Posted in Interessepolitikk, and Nyheter

Trening og levering av førerhunder er gjenstand for konkurranse, som nær sagt alt annet i vår tid. NAV, som kjøper hundene, bruker anbudssystemet for å avgjøre hvem som skal få lov å levere, i hvilket omfang de skal få levere, og hvilke kriterier som skal gjelde. Anbudssystemet er godt egnet til å kjøpe “hyllevarer”. En førerhund har aldri vært en hyllevare, og verken kan eller skal være det.

I sommer ble det gjennomført ny anbudskonkurranse på førerhund og tilhørende tjenester. NAVs håndtering av konkurransen, og bruken av anbud på førerhundområdet generelt, har fått Norges Førerhundforbund til å sende bekymringsmelding til berørte myndigheter. Vi har alltid vært kritiske til at anbudssystemet benyttes på førerhundområdet, men med gjennomføringen av den siste konkurransen har vår bekymring for konsekvensene nådd et slikt nivå at vi ikke lenger kan tie stille. Dette handler faktisk om vår hverdag!

I morges gikk teksten gjengitt nedenfor ut til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, NAV-direktør Sigrun Vågeng og NAV Anskaffelser, som har ansvaret for anbudskonkurransen og oppfølgingen av den. Teksten burde tale for seg selv.

Bekymringsmelding fra Norges Førerhundforbund

Gjelder anbud 14-4739 – førerhunder med tilhørende tjenester

Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Vi er den eneste organisasjonen på førerhundområdet som er leverandørnøytral, og vi har derfor en unik posisjon i at vi kan ivareta alle førerhundbrukeres interesser, uansett hvilke tilknytninger til førerhundskoler og organisasjoner den enkelte har. Norges Førerhundforbund har lenge vært svært bekymret for de uheldige konsekvensene av å sette førerhundordningen ut på anbud. Nå som et nytt anbud nettopp er gjennomført, øker vår bekymring ytterligere. I 2008 forsvant en langvarig og solid leverandør. Nå har den største leverandøren blitt byttet ut med en ukjent og relativt nystartet skole. Sistnevnte og en annen leverandør har blitt tildelt utlevering av flere hunder enn de har meldt at de har kapasitet til, mens Norges eldste leverandør har fått tilslag på færre hunder enn de har bedt om. Disse omskiftningene står i skarp kontrast til flere av førerhundskolenes viktigste oppgaver:

  • Langsiktig trening og oppfølging av førerhundekvipasjer, bruker og hund
  • Målrettet avls- og fôrvertsarbeid
  • Rekruttering og treårig utdanning av førerhundtrenere, samt videreutvikling av trenerferdigheter og treningsmetoder

Når en førerhundleverandør blir borte, innebærer dette lett store vanskeligheter for brukerne som har fått hund fra denne skolen. Nå som den største leverandøren er på vei ut av bildet, frykter vi at problemet blir tilsvarende større for de berørte ekvipasjene, dersom NAV ikke tar grep umiddelbart. Det er dessuten sannsynlig at verdifull kompetanse og avlsmateriale går tapt også denne gang.

At NAV vektlegger kvalitet 60 % og pris 40 % og har forlenget anbudsperioden er i utgangspunktet en klar forbedring. Selv om alle momentene som vektlegges er av det gode, er forholdsmessigheten urovekkende skjev. At valg av utstyr til hunden f.eks. vektlegges poengmessig likt med hele samtreningens innhold vil sammen med flere andre uforholdsmessig høyt vektede punkter skape et feilaktig grunnlag for vurderingen av leverandørenes tilbud. Vi vet at for de fleste brukerne oppleves det som svært slitsomt å måtte reise langt og ofte til treningsstedene, noe som ikke ser ut til å være en del av NAVs vurdering denne gang. Det innebærer at et samtreningssted som ble vurdert som uegnet ved forrige konkurranse fikk full uttelling nå. Stedet er neppe blitt lettere å orientere seg på for blinde enn det var i 2011.

Uansett hvor feilene ligger, er det avgjørende for førerhundbrukerne at det forsøkes rettet opp i de nye skjevhetene som har oppstått etter den siste anbudskonkurransen. Vi ber NAV og myndighetene generelt om følgende:

Gjør det som gjøres kan for å påse at ikke avlsmaterialet og trenerressursene hos skolen som ikke har fått ny kontrakt går tapt. Sørg for å få avklart umiddelbart hvem som skal ta seg av videre oppfølging av brukere med hund fra denne leverandøren, og få ut informasjon for å unngå unødig bekymring!

Se på muligheten for å fordele hundekvotene på en mer ansvarlig måte. Målet må være at det er grundig og godt gjennomtrente førerhunder tilgjengelig når behovet er der, uten urimelig lang ventetid. Dette forutsetter at alle leverandører får mulighet til å levere det de har kapasitet til, innenfor rammen på 45 leverte førerhunder årlig.

Vi imøteser for øvrig en dialog for å sikre førerhundordningen mot framtidig ustabilitet, spesielt med fokus på å ivareta alle de viktige oppgavene førerhundskolene tradisjonelt har tatt seg av, og som i stadig større grad ser ut til å bli forsømt som følge av et uegnet innkjøpssystem.

Melhus, 04.10.2015

For Norges Førerhundforbund

Tore Johnny Bråtveit

styreleder

Comments are closed.