Skip to content

Norges Førerhundforbund fem år

Posted in Generelt, and Nyheter

I dag for nøyaktig fem år siden ble organisasjonen vår dannet, under navnet Førerhundforum. Det er en hendelse det er god grunn til å minnes, og til å dvele ved, for sjelden har det vært skrevet førerhundhistorie i Norge i samme grad.

At det var nødvendig å etablere et organ, styrt av førerhundbrukerne selv, som kunne ivareta førerhundbrukernes interesser, ble klart for stadig flere. Allerede i 2008 hadde en gruppe ildsjeler vært i gang med forarbeidet til det som skulle bli Førerhundforum. Helga 1. til 3. mai 2009 var interimstyre og klubbrepresentanter samlet og dannet formelt Førerhundforum som en interessepolitisk sammenslutning. Selve vedtaket ble gjort 2. mai. Av ulike grunner ble Førerhundforum fra starten av formelt underlagt Norges Blindeforbund.

I det opprinnelige mandatet for Førerhundforum ble det blant annet slått fast at Førerhundforum skulle

  • arbeide for førerhundbrukeres rettigheter og behov
  • arbeide for å sikre førerhunder av beste kvalitet og godt oppfølgingsarbeid,
  • være en pådriver overfor forvaltende og bevilgende myndigheter og utøve et tett samarbeid med førerhundbrukere, førerhundklubber, førerhundskoler, NAV og andre aktører

“.

Interessepolitikk har vært og er kjernen i arbeidet vårt. Vår nåværende formålsparagraf sier:
“Norges Førerhundforbund skal først og fremst drive interessepolitisk virksomhet på vegne av medlemmene og skal ivareta deres førerhundfaglige behov. Dette innebærer blant annet:

  • å fremme interessepolitiske synspunkter og krav overfor bevilgende og forvaltende myndigheter
  • å ivareta førerhundbrukernes behov for faglig opplæring og oppfølging
  • å arbeide for førerhunders adgang overalt i samfunnet
  • å bidra til samarbeid og forståelse med hensiktsmessige instanser

Førerhundforums samliv med Norges Blindeforbund varte i nesten tre år. Til slutt holdt det ikke lenger, og bruddet var et faktum. Førerhundklubbenes representanter valgte å ta Førerhundforum ut av Norges Blindeforbund og etablere seg som selvstendig organisasjon i februar 2012. I februar i år byttet vi navn til Norges Førerhundforbund.

Vi er en ung organisasjon, og mye arbeid gjenstår ennå før vi er helt der vi skal være. Vi er velsignet med motiverte medlemmer og tillitsvalgte med dugnadsånd og engasjement, og vi skal lykkes i det arbeidet vi påbegynte for fem år siden.

Mange bør takkes for at vi har kommet dit vi er. Først og fremst takker vi medlemmene i det tidligere arbeidsutvalget i Førerhundforum. Uten deres nærmest uoppslitelige arbeidsvilje og engasjement hadde dette blitt et nokså sovende prosjekt uten interessepolitisk slagkraft. Vi vil takke alle som hver på sin måte har bidratt til å bringe Norges Førerhundforbund dit vi har kommet i dag. En særlig takk vil vi rette til Norges Blindeforbund, som gjennom ord og handling viste oss at eneste farbare vei var å bli herre i eget hus. Det tok oss tid å ta det signalet innover oss, men vi gjorde det til slutt.

Norges Førerhundforbund er kommet for å bli!

Comments are closed.