Skip to content

Litt om arbeidet i Norges Førerhundforbund sentralt, og hva vi har oppnådd så langt

Posted in Interessepolitikk, and Nyheter

Norges Førerhundforbunds viktigste oppgave har alltid vært å ivareta førerhundbrukernes interesser. Vi ivaretar interessene til alle førerhundbrukere i Norge – uansett hvilken leverandør hver enkelt har fått hund fra. Dette kan vi gjøre på grunn av vår uavhengige stilling overfor de leverandørene som til enhver tid har kontrakt med NAV. Vi innehar en nøytral rolle overfor leverandørene, men dette hindrer oss ikke i å påtale sider ved enkelte leverandørers praksis når denne har uheldige konsekvenser, blant annet gjennom kvaliteten på hundene og treningen de gjennomgår.

Myndighetene er oppmerksom på Norges Førerhundforbunds eksistens og hvilken oppgave vi ivaretar. Dette har vi sett ved flere anledninger. Vi har oppnådd en god dialog med NAV, og har blant annet gjort NAV oppmerksom på problematikken rundt hunder som må gå permanent på allergifôr/spesialfôr. NAV har også erkjent sitt ansvar for å dekke ekstraordinære veterinærkostnader, og dette området ser nå ut til å fungere på en trygg og forutsigbar måte.

I hele 2015 har et landsdekkende førerhundarrangement stått svært sentralt på Norges Førerhundforbunds agenda. Arrangementet, som har vært ønsket av flere landsmøter, var i utgangspunktet ment som et rent hjelpetrenerarrangement, men ble senere utvidet til å også omfatte aktivitetsdager for førerhundbrukere som en sentral del. Av økonomiske årsaker lot det seg ikke gjøre å gjennomføre arrangementet i 2015, og det ble derfor utsatt til juni 2016. Planleggingen er godt i gang, og arrangementet vil bli gjennomført med plass til 25 førerhundbrukere fra klubber tilknyttet Norges Førerhundforbund.

I 2015 har Norges Førerhundforbund brukt mye tid på anbudskonkurransen på førerhund. Vi deltok i møte med NAV Anskaffelser i oktober 2014 og leverte mange innspill til forbedringer av førerhundordningen da. Vi fikk gjennomslag for flere av våre saker. Dette så vi da deler av konkurransegrunnlaget ble sendt på høring våren 2015. Norges Førerhundforbund leverte høringsuttalelse, der vi uttrykte glede over de gjennomslagene vi opplevde, og samtidig påpekte flere mangler.

Dette kan vi notere på pluss-siden:

  • Hundene skal gå på venstre side av sykkelstien.
  • Anbudsperioden er forlenget. Dette gir forhåpentligvis økt stabilitet i markedet og bedre muligheter for å ta vare på opparbeidet trenerkompetanse.
  • Som del av godkjenningen av hundene, skal det nå dokumenteres at hundene er trent i å håndtere rulletrapp, rullebånd og svingdør.
  • Trener skal som hovedregel følge bruker hjem fra samtrening, slik at trening på hjemsted kan starte umiddelbart.
  • Vi har mange ganger bedt om at teoretisk materiale blir delt ut skriftlig. Slikt materiale kan eksempelvis være oversikt over hvilke kommandoer hunden har lært. Skolene har begynt å sende skriftlig materiale på e-post. Norges Førerhundforbund har bedt om at også de som ikke har e-post får slik informasjon i tilgjengelig form.

Da konkurransen var gjennomført og resultatet ble kjent, var det likevel flere sider ved resultatet vi opplevde som så graverende at vi leverte bekymringsmelding. Denne ble sendt både til NAV Anskaffelser, NAV-direktøren og arbeids- og sosialministeren. NAV har levert to svar på vår bekymringsmelding, der de forsvarer systemet uten å ta kritikk på noen områder. Denne saken vil bli fulgt opp utover i 2016.

Norges Førerhundforbunds landsmøte 2015 innstilte brukerrepresentant med personlig vara til Faglig utvalg for førerhundspørsmål. Forslagene ble sendt inn høsten 2015, da disse vervene skulle fylles for en ny treårsperiode. Vårt landsmøtes enstemmige innstilling var Hanne Beate Misund som brukerrepresentant med Per Inge Bjerknes som vara. NAV valgte å ikke forholde seg til forslagene fra noen av brukerorganisasjonene, og gjenoppnevnte Thea Økland som brukerrepresentant for den nye perioden. Hanne Beate Misund ble oppnevnt som hennes vara, men valgte å trekke seg. At brukerrepresentanten pr. i dag ikke har støtte i noen av brukerorganisasjonene og dermed ikke har legitimitet som brukerrepresentant, er noe Norges Førerhundforbund følger opp i 2016.

Andre saker vi har under behandling, er dekning av tapt arbeidsfortjeneste under samtreningskurs med førerhund, og hvordan pensjonerte førerhunder best skal ivaretas.

Melhus, 29. januar 2016

For styret

Tore Johnny Bråtveit
styreleder

Comments are closed.