Skip to content

Førerhundbrukeres rettigheter

Posted in Generelt, and Interessepolitikk

Det er ikke alltid like lett å finne frem i jungelen av alt som er skrevet om anbudet på førerhund samt hva førerhundbrukere kan forlange av førerhundskolen og den nye hunden. Samtidig er det helt essensielt å vite hva vi kan forvente og forlange; i og med konkurranseutsettingen av førerhund er vi forbrukere, og vi må være bevisst på de ulike rollene når vi skal få førerhund.

Styret har grepet fatt i saken, og styremedlem Hege Norset Blichfeldt presenterer her mye informasjon, nyttig for alle førerhundbrukere. Les og lær! Har du kunnskap, kan du bruke forbrukermakten din når det trengs.

FØRERHUNDBRUKERES RETTIGHETER

I gjeldende anbud fra 15.1.16

Utdrag fra dokumentet, betingelser i anbudet:

  • levering av førerhunder med kartleggingssamtale, samtrening med innkvartering av brukeren, samt hjemstedstrening
  • levering av oppfølgingstjenester, herunder obligatorisk oppfølging, ordinær oppfølging, og utvidet oppfølging med døgnopphold for hunden (med eller uten vedlikeholdstrening for med hunden)
  • re-trening av hund som har vært i ekvipasje tidligere

Det presiseres at NAV, dersom brukers behov ikke kan dekkes av rammeavtalen, har rett til å anskaffe førerhunder som kan avhjelpe det aktuelle behovet fra andre leverandører i markedet.

For førerhunder som er anskaffet på gjeldende rammeavtale skal tjenester foretas av den leverandøren som har levert hunden.

Oppfølgingstjenester og re-trening av førerhunder som er anskaffet på tidligere avtaler, skal dekkes av de rammeavtalene som inngås på bakgrunn av denne konkurransen.

Brukere som har hatt førerhund tidligere, og har fått innvilget søknad om ny førerhund, kan velge samme leverandør som leverte den forrige hunden dersom brukeren ønsker det og NAV fortsatt har avtale med denne leverandøren. Dette forutsetter imidlertid at avropet er innenfor leverandørens årlige tildelte antall.

Utdrag fra rammeavtalen

Dersom Leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger av Avtalen, er Leverandøren fullt ansvarlig for utførelsen av disse leveransene på samme måte som om Leverandøren selv stod for utførelsen.

Leverandøren må også sørge for at underleverandører er underlagt samme regler om taushetsplikt som gjelder for Leverandøren selv. Om nødvendig skal også underleverandør undertegne taushetserklæring, jamfør punkt 4.5.

Generelt

Skolen utleverer en infoperm i tilgjengelig format med den godkjente hunden. Hundens helsehistorikk skal ligge ved.

Det er full anledning til å delta på den avsluttende veterinærkontrollen som gjøres i forbindelse med godkjenning av ekvipasjen.

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark har bestemt at NAV ikke kan forskuttere reise til forkurs og samtreningskurs. HMS kan ikke gå utenom bestemmelsene som gjelder i NAV. Det betyr at bruker må legge ut for reise selv og be om refusjon i etterkant etter bilag.

Husk de fylkesvise førerhundklubbene. Kontaktinfo finnes på Internett. Nye medlemmer er alltid velkommen!

Når du skal søke ekstraordinære veterinærutgifter

Prosedyre sitert fra brukerrepresentanten i NAVs Faglig Utvalg For Førerhundspørsmål 29.02.16

Skolens garantitid er 2 år.

«Dekning av veterinærutgifter har vært et område HMS har jobbet med for at det skal fungere godt for oss brukere. Fortsatt er det noen som sender regninger til NAV på veterinærbehandling, uten først å ta kontakt med HMS Hedmark og skolen en har fått hund ifra. Forholdet er blitt informert om gjentatte ganger av undertegnede, og alle får informasjon om dette under samtale med utvalget etter godkjenning. Planlagt behandling skal ALLTID først godkjennes av HMS, og skolen skal ha informasjon om hundens sykdom. Akutt behandling skal naturligvis ikke godkjennes i forkant. Det er fint om denne informasjonen blir fulgt.»

Kartleggingsamtalen i forkant av samtrening

Sitat fra brukerrepresentanten 18.12.15:

«I spesielle tilfeller kan brukere av samme leverandør også få en kartleggingsamtale. De som alltid får dette, er nye brukere og brukere som skifter leverandør.»

På kartleggingsamtalen skal man få all nødvendig informasjon av trener om utvalgt hund. Hundens helsejournal skal foreligge.

Nyttige lenker:

Informasjon om førerhund:

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Forerhund

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=2374&x_newstype=7

https://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970415-322

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/rundskriv-til-10-7-bokstavene-a-c-og-d-samt-annet-og-tredje-ledd

Se punkt: 3.2.4 Førerhund

Søknad om ekstraordinære veterinærutgifter:

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=335050

E-post til brukerrepresentant i NAVs Faglig Utvalg, Thea Kristine Økland: brukerrepresentanten [at] gmail [dot] com

Leder: Arve Bjørke Olsen: Mobil, 452 77 260

armbjoer [at] hotmail [dot] com)

Comments are closed.